Bảng báo giá căn hộ Thành Đạt Hà Nam

Bảng báo giá căn hộ Thành Đạt Hà Nam

Price list of Thanh Dat apartment in Ha Nam

HOTEL

Loại phòng —

Room type

Diện tích

Acreage

Giá phòng

Room rates

Qua đêm

21h-10h 21:00pm-

10:00pm

Ngày/đêm

12h-12h

12:00pm-12:00pm

Nghĩ giờ

Day-use

Phòng 1 giưòng đôi

Single room ( Standard)

35m2500.000 VNĐ800.000 VNĐ300.000 VNĐ / 2 giờ đầu 100.000 VNĐ / giờ tiếp theo Từ 7 giờ trở lên thu 800.000 VNĐ
Phòng 2 giưòng đơn

Twin room ( Standard )

3 5 m2500.000 VNĐ800.000 VNĐ300.000 VNĐ / 2 giờ đầu 100.000 VNĐ / giờ tiếp theo Từ 7 giờ trở lên thu 800.000 VNĐ
Phòng VIP

VIP room 2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms

70m2800.000 VNĐ1.500.000 VNĐ

APARTMENT

Loại Căn hộ

Apartment type

Diện tích

Acreage

Giá Căn hộ

Apartment price

Căn hộ A Apartment A

(Standard)

34,5m29.000.000 VNĐ / Tháng

9.000.000 VND/ Month

Căn hộ B Apartment B

(Standard)

47,5m2 12.000.000 VNĐ / Tháng

12.000.000 VND/ Month

Căn hộ VIP C,D

VIP C,D Apartment

2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms

72,5m2

73,5m2

15.000.000 VNĐ / Tháng

15.000.000 VND / Month

Căn hộ VIP E

VIP E Apartment 2 PN , 1 PK / 2 bedrooms, 1 living rooms

91m218.000.000 VNĐ / Tháng

18.000.000 VND / Month

Xem thêm các chi tiết tại đây.

More detail, please download here.

Tin Liên Quan