Bến xe khách và dịch vụ cây xăng

Bến xe khách trung tâm tỉnh Hà Nam tại TP Phủ Lý

Song hành cùng việc 02 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 02 sắp đi vào hoạt động, công tác hoàn thiện bến xe phục vụ nhu cầu đi lại của địa phương, cũng như hỗ trợ hoạt động của 02 bệnh viện là hết sức cần thiết. Các mục tiêu về kế hoạch của Bến xe khách cùng phải được hoàn thiện trong quý 3 năm 2019.

Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt quản lý theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Tiếp nhận, quản lý và đầu tư nâng cấp, mở rộng bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam.

Sở hữu diện tích gần 15 ha, Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam đang hoạt động hiệu quả với trên 700 lượt xe qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, tính đến nay, đơn vị quản lý cũ của Bến xe chưa thực sự tận dụng được hết lợi thế thuận lợi, cũng như chưa khai thác được hết các tài nguyên mà Bến xe đang sở hữu. Vì vậy, UBND tỉnh Hà nam đã giao việc nâng cấp, quản lý và khai thác Bến xe trung tâm tỉnh cho Công ty.

Ngày 09/04/2017, Công ty đã chính thức nhận bàn giao toàn bộ tài sản và hiện trạng của Bến xe từ UBND tỉnh Hà Nam. Công ty cũng đã thành lập Ban quản lý bến xe với  đội ngũ 05 người, thực hiện các công ty quản lý và vận hành bến xe theo các định hướng và mục tiêu mà Công ty đã cam kết với UBND tỉnh Hà Nam.

Dự kiến trong tháng 08/2017 hoặc tháng 09/2017, doanh thu từ hoạt động lưu trú xe, bãi đỗ và các dịch vụ đi kèm sẽ giúp Công ty thu về khoảng từ 0,5-1 tỷ mỗi tháng.

[English version]

The central bus station in Phu Ly city

Not only Bach Mai Hospital’s second facility project and Vietduc university hospital’s second facility project is going to operation, the bus station project must be completed in the third quarter of 2019.

Ha Nam central bus station was handed over to Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company by the People’s Committee of Ha Nam province in accordance with Decision No. 435 / QD-UBND dated April 3, 2017. The Decision is on approval of selection results from Investors implementing the project: Receive, manage and invest in upgrading and expanding the central bus station of Ha Nam province.

Owning an area of ​​nearly 15 hectares, Ha Nam central bus station is operating effectively with more than 700 times of vehicles in and out every day. However, up to now, the previous managers of the Bus Station has not really taken full advantage and has not fully exploited all the resources that the bus station owns. Therefore, Ha Nam Provincial People’s Committee has assigned the decision to upgrade, manage and exploit the central bus station to Thanh Dat Company.

On April 9, 2017, the company officially take over all assets and status of the bus station from the People’s Committee of Ha Nam province. The company has also organized a management team. This team is in charge to manage and operate the station according to the objectives that the Company has committed to Ha Nam People’s Committee.

It is expected that in August 2017 or September 2017, the revenue from this station will be about 0.5-1 billion per month.

Tin Liên Quan