Bến xe khách và dịch vụ cây xăng

Bến xe khách trung tâm tỉnh Hà Nam tại TP Phủ Lý

Song hành cùng việc 02 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 02 sắp đi vào hoạt động, công tác hoàn thiện bến xe phục vụ nhu cầu đi lại của địa phương, cũng như hỗ trợ hoạt động của 02 bệnh viện là hết sức cần thiết. Các mục tiêu về kế hoạch của Bến xe khách cùng phải được hoàn thiện trong quý 3 năm 2019.

Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt quản lý theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Tiếp nhận, quản lý và đầu tư nâng cấp, mở rộng bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam.

Khách sạn bến xe Thành Đạt

Sở hữu diện tích gần 15 ha, Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam đang hoạt động hiệu quả với trên 700 lượt xe qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, tính đến nay, đơn vị quản lý cũ của Bến xe chưa thực sự tận dụng được hết lợi thế thuận lợi, cũng như chưa khai thác được hết các tài nguyên mà Bến xe đang sở hữu. Vì vậy, UBND tỉnh Hà nam đã giao việc nâng cấp, quản lý và khai thác Bến xe trung tâm tỉnh cho Công ty.

Ngày 09/04/2017, Công ty đã chính thức nhận bàn giao toàn bộ tài sản và hiện trạng của Bến xe từ UBND tỉnh Hà Nam. Công ty cũng đã thành lập Ban quản lý bến xe với  đội ngũ 05 người, thực hiện các công ty quản lý và vận hành bến xe theo các định hướng và mục tiêu mà Công ty đã cam kết với UBND tỉnh Hà Nam.

Từ năm 2020 đến nay, doanh thu từ hoạt động lưu trú xe, bãi đỗ và các dịch vụ đi kèm đã đem lại nguồn doanh thu đáng kể cho công ty sau khi được đưa vào vận hành, hoạt động một cách ổn định.

+ Quản lý và khai thác bến xe
Công suất bến xe: 6.600 hành khách khởi hành/ ngày đêm
Sức chứa nhà bến: 1.300 hành khách
Lượng xe trung bình đến/đi: 300 xe/ ngày đêm
+ Cây xăng Thành Đạt
Tổng lượng xăng tiêu thụ khoảng 2.000m3/năm, dầu Diezel khoảng 5.920 m3, dầu nhớt khoảng 800 m3.

 

[English version]

The central bus station in Phu Ly city

Along with the fact that 02 Viet Duc and Bach Mai hospitals at base 02 are about to go into operation, the work of completing the bus station to serve the local travel needs, as well as supporting the operation of the 02 hospitals is extremely important. necessary, needs. The planning objectives of the same bus station must be completed in the third quarter of 2019.

Ha Nam central bus station was handed over to Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company by the People’s Committee of Ha Nam province in accordance with Decision No. 435 / QD-UBND dated April 3, 2017. The Decision is on approval of selection results from Investors implementing the project: Receive, manage and invest in upgrading and expanding the central bus station of Ha Nam province.

Owning an area of ​​nearly 15 hectares, Ha Nam central bus station is operating effectively with more than 700 times of vehicles in and out every day. However, up to now, the previous managers of the Bus Station have not really taken full advantage and have not fully exploited all the resources that the bus station owns. Therefore, Ha Nam Provincial People’s Committee has assigned the decision to upgrade, manage and exploit the central bus station to Thanh Dat Company.

On April 9, 2017, the company officially take over all assets and status of the bus station from the People’s Committee of Ha Nam province. The company has also organized a management team. This team is in charge to manage and operating the station according to the objectives that the Company has committed to Ha Nam People’s Committee.

From 2020 to now, revenue from car accommodation, parking and accompanying services has brought a significant source of revenue to the company after being put into operation and operating stably.

+ Management and exploitation of bus stations
Bus station capacity: 6,600 departing passengers/day and night
Terminal capacity: 1,300 passengers
The average number of vehicles arriving/departing: 300 vehicles/day and night

+ Thanh Dat gas station
Total gasoline consumption is about 2,000m3/year, diesel oil about 5,920m3, lubricant about 800m3.

Tin Liên Quan