Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2019

Chi tiết vui lòng xem:

  • Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét xem tại đây.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The semi-annual financial statements reviewed 2019.

More details are as follows:

  • Semi-annual financial statements reviewed download here.
  • Semi-annual consolidated financial statements reviewed download here.

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan