Công bố Điều lệ của Công ty đã thay đổi sau đợt phát hành cổ phiếu từ Nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố Điều lệ mới đã được sửa đổi sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the new charter which has been revised after the share issuance to increase share capital from Equity resource.

More details please download here.

 

Tin Liên Quan