CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI TẠI ĐHĐCD TN 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of The Company’s Annual General Meeting 2023.

For details of the new Charter, please see here.

Tin Liên Quan