Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Chi tiết về Nghị quyết mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors on the approval of the list of registration documents for the public offering in 2021.

Details of the Resolution invite Shareholders/Investors to see here

Tin Liên Quan