CÔNG BỐ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt xin công bố quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Chi tiết xem tại đây!

[English version]

Dear Shareholders /Investors,

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company would like to announce the internal regulation on corporate governance which was approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Please download here!

Tin Liên Quan