CÔNG BỐ THÔNG TIN UBCKNN NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO KQPH ĐỢT CHÀO BÁN 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/ Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on results of additional public offering of shares at the ratio 5:1.

See details here.

Tin Liên Quan