Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Ngày 01 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhận được văn bản số 5075/UBCKNN-PTTT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 49% đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Chi tiết xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors

On September 1, 2021, Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company received the document No. 5075 / UBCKNN-PTTT dated September 1, 2021 of the List of State certificates on receipt of notice of proportional ownership max water of the Company is at full 49% and is legally valid.

See details here.

 

Tin Liên Quan