Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021 số 119/2022/BCKQPH.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s notification of receiving the Report on the results of the issue of shares to pay dividends 2021 No.  119/2022/BCKQPH.

See details here

Tin Liên Quan