DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

Tin Liên Quan