DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

DTD: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27 tháng 03 năm 2020.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

DTD:

More detail: click here

 

Tin Liên Quan