Giải trình về chênh lệch lợi nhuận tại báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Chi tiết tải tại đây.

Tin Liên Quan