Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư

Sáng ngày 20/04/2019, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:

 • Thời gian: 08h30 đến 11h30 ngày 20/04/2019.
 • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 • Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán
 • Nội dung:
  • + Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGĐ trong năm 2018 và kế hoạch 2019.
  • + Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2018 kế hoạch 2019 và thẩm tra báo cáo tài chính 2018.
  • + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
  • + Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
  • + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
  • + Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  • + Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  • + Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động.
  • + Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  • + Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  • + Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ
  • + Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mốt số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  • + Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
 • Chi tiết tài liệu vui lòng download tại đây

[Translation]

Resolution of 2019 Annual General Meeting of Shareholders and official documents
Dear shareholders / investors
In the morning of April 20, 2019, The Company’s Annual General Meeting took place at the head office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province. The company would like to send to shareholders and investors the results of the Annual General Meeting below:
Time: 08:30 to 11:30 on April 20, 2019.
Location: Head Office of the Company – Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly City, Ha Nam Province.
Participants: All shareholders of the DTD  who are on the shareholder list at the end of March 27, 2019
Content:
• Approval of the BOD and BOM’s report on operation, manufacture in 2018 and 2019;
• Approval of the Supervisory Board’s Report on controlling activities, and the 2019 plan;
• Approval of 2018 audited financial statement of the Company;
• Approval of the 2018 profit sharing plan;
• Approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2018 and remuneration plan for 2019;
• Approval of Authorization of the Board of Directors to select the auditing unit for the 2019 Financial Statements
• Approval of the plan to issue shares to increase equity from equity;
• Approval of the plan of issuing bonus shares to employees according to the selection program for employees;
• Approval of the dismissal of Supervisory Board members;
• Approval of the additional election of members of the Supervisory Board;
• Approval of the plan to buy shares that leads to own up to 35% of internal shareholders;
• Approval of the authorization for the Board of Directors;
• Approval of keeping to invest into Dong Van III Investment and Infrastructure Development of Industrial zone Joint Stock Company
Please download the document related to the Annual General Meeting here download

Tin Liên Quan