Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 126/2022/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành đợt phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

In order to ensure the interests of shareholders for the additional public offering of shares at the ratio of 5:1, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Board of Directors resolution No. 126/2022/NQ-HĐQT on the extension of time to complete the distribution of additional shares to the public.

See details here

 

Tin Liên Quan