Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Kính gửi các Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Chi tiết xem tại đây.

 

Dear Investors/Shareholders,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to Disclose information on the Resolution of the Board of Directors about Cancelling the last registration date to exercise the right to receive dividends in 2021 in shares and the last registration date for implementation. Right to buy shares offered to the public at the ratio 5:1.

See details here.

Tin Liên Quan