NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầutư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose Board Resolution No. 11/2023/NQ-HĐQT on signing economic contracts with related parties.

See details here

Tin Liên Quan