Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Kính thưa Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã thực hiện họp và thông qua việc chi trả cổ tức 3% với ngày thanh toán là ngày 12/08/2021 và  ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền vào ngày 14/07/2021.

Chi tiết xem tại đây.

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company held a meeting and approved the payment of a dividend of 3% with the payment date being August 12, 2021 and the last registration date to exercise the right to receive dividends. cash dividend on 14/07/2021.

See details here.

 

Tin Liên Quan