NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIỮA CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2021

Kính gửi Cổ đông/ Nhà đầu tư,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các bên có liên quan.

Chi tiết xem tại đây.

Dear Shareholders/Investors,

The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on the signing of economic contracts between the Company and related parties.

See details here.

Tin Liên Quan