NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.915.280 CP (tỷ lệ 29,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.165.280 CP (tỷ lệ 29,82%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2022
– Ngày kết thúc giao dịch: 20/05/2022.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
– Current position at listed company: Chairman of directors
– Stock ticker: DTD
– Number of shares held before trading: 8.915.280 shares (ratio 29,01%)
– Number of shares registered to buy: 250.000 shares
– Number of shares held after trading: 9.165.280 shares (ratio 29,82%)

– Purpose of transaction: Increase ownership rate
– Trading method: Negotiating and matching orders
– Expected start date of trading: 12/05/2022
– Expected closing date of the transaction: 20/05/2022.

Tin Liên Quan