Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT – Đã mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 CP (tỷ lệ 26,85%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.900.000 CP (tỷ lệ 28,07%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2019.

[English version]

– Name of individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
– Position : Chairman of BOD
– Stock code: DTD
– Number of shares held before the transaction: 6,600,000 shares (26.85%)
– Number of shares registered to buy: 300,000 shares
– Number of shares purchased: 300,000 shares
– Number of shares held after the transaction: 6,900,000 shares (rate of 28.07%)
– Trading start date: September 18, 2019
– End date of the transaction: October 14, 2019.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan