NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.612.877 CP (tỷ lệ 5,25%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/12/2022.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Quang Tri
– Current position at listed company: Deputy General Director
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,512,877 shares (ratio 4.92%)
– Number of shares registered to buy: 100,000 shares
– Number of shares bought: 100,000 shares
– Number of shares held after trading: 1,612,877 shares (rate 5.25%)
– Trading start date: December 23, 2021
– Closing date of transaction: December 27, 2022.

Tin Liên Quan