NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.877 CP (tỷ lệ 3,95%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/11/2021.

English version

– Name of the individual performing the transaction: Nguyen Quang Tri
– Current position at listed company: Deputy General Director
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,212,877 shares (ratio 3.95%)
– Number of shares registered to buy: 300,000 shares
– Number of shares bought: 300,000 shares
– Number of shares held after trading: 1,512,877 shares (ratio 4.92%)
– Trading start date: 28/10/2021
– Closing date of transaction: 5/11/2021.

Tin Liên Quan