NQ HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/ Các nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 122/2022/NQ-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ; thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

Chi tiết xem tại đây

Trân trọng./.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 122/2022/NQ-HĐQT on the change of charter capital; through additional depository records and additional listing.

See details here

Best regards./.

 

Tin Liên Quan