ÔNG NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 550.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.450.000 CP (tỷ lệ 24,77%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/05/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/06/2019.
(Theo HNX)

[TRANSLATION]

- Name of individual performing the transaction: Nguyen Huy Cuong
- Current position: Chairman of the Board
- Stock code: DTD
- Number of shares held before trading: 5,450,000 shares (24.77%)
- Number of shares registered to buy: 550,000 shares
- Transaction purpose: Increase ownership rate 
- Trading method: Agreement and order matching
- Transaction start date: April 22, 2019
- Transaction end date: May 21, 2019.
                                                                                   (Source:HNX)

Tin Liên Quan