Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết xem tại đây

Details see here

 

Tin Liên Quan