Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Chi tiết xem tại đây

Details see here

Tin Liên Quan