Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty.

Chi tiết xem tại đây

Details see here

Tin Liên Quan