SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1.

Hiện tại, Công ty đang làm các thủ tục đăng ký ngày giao dịch đầu tiên (dự kiến ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu niêm yết bổ sung được tự do chuyển nhượng trong đợt chào bán thêm là ngày 30/12/2022).

Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce that it has been approved by the Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the 5:1 public offering of shares.

Currently, the Company is completing the procedures to register for the first trading day (expected to be the first trading day for the additional listed shares that are freely transferable in the additional offering is December 30). 2022).

For more information, please see here.

 

Tin Liên Quan