Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và Báo cáo Kết quả phát hành sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem tại đây

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce the change in the number of voting shares and the Report of Issuance Results after the issue of shares to increase the share capital from the owner’s source.

See details here.

 

Tin Liên Quan