Thông báo V/v: Phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Công ty

Thông báo V/v: Phòng chống dịch Covid-19 trong toàn Công ty

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, lây nhiễm rất nhanh trên cộng đồng. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe của toàn bộ CBCNV, đảm bảo công việc ổn định và hoạt động hiệu quả, Công ty yêu cầu toàn bộ CBCNV thục hiện nghiêm chỉnh các quy định để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Chi tiết xem tại đây.

Announcement V / v: Covid-19 for epidemic prevention throughout the company

Currently, Covid-19 disease is being broadcast again, complicatedly, rapidly spreading in the community. To ensure the safety of all employees’ health, stable work, and efficient operation, the Company requires all employees to comply with regulations to protect their safety.

See details here

Tin Liên Quan