UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 01/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 121/2020/DTD-CV ngày 26/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành 2.458.056 cổ phiếu (chiếm 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem tại đây!

[English version]

On September 01, 2020, the State Securities Commission (SSC) received a report on the results of share issuance to increase share capital from equity source No. 121/2020/DTD-CV on August 26, 2020 of Thanh Dat Development Investment JSC (stock code: DTD). Accordingly, DTD has issued 2,458,056 shares (accounting 99.99% of the number of registered shares to be offered) to existing shareholders to increase share capital from equity sources.

More details please download here

Tin Liên Quan