UBCKNN nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 57/2019/DTD-BC ngày 29/7/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 59/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/7/2019 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các quy định của pháp luật.

Nguồn: www.ssc.gov.vn

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

The State Securities Commission (SSC) received the Stock Issuance Report under the employee choice program No. 57/2019 / DTD-BC dated July 29, 2019 of Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company ( Stock code: DTD). The Company’s issuance plan is implemented in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 No. 01/2019 / DTD / NQ-DHDCD dated April 20, 2019, the Resolution of the Board of Directors 59/2019 / DTD / NQ-HĐQT dated 29 / 7/2019 on approving the implementation of the issuance plan and the report on bonus share issuance for employees under the employee selection program and the provisions of the law.

Source: www.ssc.gov.vn

More details in here.

 

 

 

Tin Liên Quan