UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 127/2020/DTD-BC ngày 29/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020, Nghị quyết HĐQT số 126/2020/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/08/2020 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và các quy định của pháp luật.

Nguồn: www.ssc.gov.vn

Chi tiết xem tại đây!

[ENG Version]

Dear Shareholders/ Investors,

The State Securities Commission (SSC) received the Stock Issuance Documents under the employee choice program No. 127/2020/ DTD-BC dated September 29, 2020 of Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company ( Stock code: DTD). The Company’s issuance plan is implemented in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 No. 01/2020/DTD/NQ-DHDCD dated May 28, 2020, the Resolution of the Board of Directors No. 126/2020/DTD/NQ-HĐQT dated 29/08/2020 on approving the implementation of the issuance plan and the report on bonus share issuance for employees under the employee selection program and the provisions of the law.

Source: www.ssc.gov.vn

More details in here.

Tin Liên Quan