Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo quản trị và Báo cáo cổ đông lớn của Công ty trong năm 2020.

Chi tiết xem đây và tại đây.

[English version]

Dear Our shareholders/investors,

Thanh Dat Investment Development JSC would like to inform our shareholders and investors the semiannual report on listed corporate governance and Big shareholder Report of Thanh Dat in 2020.

Detail click here and here.

Tin Liên Quan