CBTT nhận được Quyết định công bố hoạt động Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc

Kính gửi cổ đông/ Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT v/v nhận được Quyết định số 72/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/01/2024 của Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam về việc công bố hoạt động Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc.

Cụ thể:

  • Tên cảng: Cảng thuỷ nội địa Yên Lệnh Bắc;
  • Vị trí: từ Km 118+480 đến Km 118+710 bờ phải sông Hồng thuộc địa bàn xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và từ Km 117+680 đến Km 117+820 bờ phải sông Hồng thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;
  • Chủ cảng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
  • Loại cảng: Cảng hàng hoá;
  • Cấp kỹ thuật cảng: cấp II;
  • Vùng đất cảng: tổng diện tích 296.575m2;
  • Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 30/01/2029.

Chi tiết xem tại đây

[ENGLISH VERSION]

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company would like to disclose information regarding its receipt of Decision No. 72/QD-CDTND dated January 25, 2024 of the Vietnam Inland Waterways Administration on announcing the operation of Yen Lenh Bac Inland Waterway Port.

Specifically:

Port name: Yen Lenh Bac inland waterway port;
Location: from Km 118+480 to Km 118+710 on the right bank of the Red River in Moc Nam commune, Duy Tien town, Ha Nam province and from Km 117+680 to Km 117+820 on the right bank of the Red River in the area Chuyen Ngoai commune, Duy Tien town, Ha Nam province;
Port owner: Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company;
Port type: Cargo port;
Port technical level: level II;
Port land: total area 296,575m2;
Effectiveness: This Decision takes effect from the date of signing and is valid until January 30, 2029.
​See details here

Tin Liên Quan