Thông tin công bố

NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

By : 13/06/2022
NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.542.300 CP (tỷ lệ 5,02%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.792.300 CP (tỷ lệ 5,83%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 26/05/2022 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

By : 25/05/2022
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.915.280 CP (tỷ lệ 29,01%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 250.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.165.280 CP (tỷ lệ 29,82%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2022 – Ngày kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

By : 23/05/2022
NGUYỄN THANH TÂM – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.542.300 CP (tỷ lệ 5,02%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/05/2022 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/06/2022. English version – Name of the individual performing the transaction:...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

By : 09/05/2022
NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 250.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Cương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.915.280 CP (tỷ lệ 29,01%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/05/2022 – Ngày dự kiến kết thúc giao dịch:...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

By : 19/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo thường 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Báo cáo thường niên năm 2021 xem tại đây. Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the Annual Report of 2021 at the attached link. Best regards! Details of the Annual report to see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 100.000 CP

By : 27/12/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.612.877 CP (tỷ lệ 5,25%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 23/12/2021 – Ngày kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 100.000 CP

By : 18/12/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ MUA 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP – Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu – Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh – Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/12/2021 – Ngày dự kiến kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 50.000 CP

By : 11/11/2021
NGUYỄN THỊ KIM CHUNG – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 50.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Chung – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.206.991 CP (tỷ lệ 3,93%) – Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc – Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột – Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Số lượng cổ phiếu...Đọc Thêm

Xem thêm

NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.000 CP

By : 05/11/2021
NGUYỄN QUANG TRÍ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 300.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trí – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: DTD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.877 CP (tỷ lệ 3,95%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.512.877 CP (tỷ lệ 4,92%) – Ngày bắt đầu giao dịch: 28/10/2021 – Ngày kết thúc giao...Đọc Thêm

Xem thêm