Trần Việt Đức – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – đã bán 61.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Đức
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: DTD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.011.759 CP (tỷ lệ 2,36%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 61.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 950.759 CP (tỷ lệ 2,22%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2023.

Chi tiết xem tại đây!

English version

– Name of the individual performing the transaction: Tran Viet Duc
– Current position at listed company: General Director
– Stock sticker: DTD
– Number of shares held before trading: 1,011,759 shares (ratio of 2.36%)
– Number of shares registered to sell: 60,000 shares
– Number of shares sold: 61,000 shares
– Number of shares held after trading: 950.,59 shares (ratio of 2.22%)
– Start date of trading: 08/06/2023
– Closing date of the transaction: 12/06/2023.

See more detailed  here

Tin Liên Quan