Sơ đồ tổ chức

1. Công ty con:

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III

 • Mã số thuế: 0700769376
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại: 03513841945
 • Tỷ lệ sở hữu: 65%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bến xeThành Đạt

 • Mã số thuế: 0700801608
 • Địa chỉ: Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại:
 • Tỷ lệ sở hữu: 100%

2. Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Tân cảng – Đồng Văn Hà Nam

 • Mã số thuế: 0700792992
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn III, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
 • Số điện thoại: 02253602022
 • Tỷ lệ sở hữu: 39%

3. Chi nhánh:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt – Chi nhánh Duy Tiên

 • Mã số thuế: 0700194008-001
 • Địa chỉ: Thôn Dỹ Phố, Xã Mộc Bắc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam
 • Số điện thoại

 

[ENGLISH VERSION]

1. Subsidiaries:

Dong Van III Industrial Zone Infrastructure Investment Development Joint Stock Company

 • Tax code: 0700769376
 • Address: Dong Van I Industrial Park, Dong Van Town, Duy Tien District, Ha Nam Province
 • Phone number: 03513841945
 • Ownership ratio: 65%

Thanh Dat Coach Station Services Trading Company Limited

 • Tax code: 0700801608
 • Address: Phu Ly Bus Station, Liem Chinh Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province
 • Ownership ratio: 40%

2. Associated companies:

Tan Cang – Dong Van Ha Nam Joint Stock Company

 • Tax code: 0700792992
 • Address: Dong Van III Industrial Park, Dong Van Town, Duy Tien District, Ha Nam Province
 • Phone number: 02253602022
 • Ownership ratio: 39%

3. Branches:

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company – Duy Tien branch

 • Tax code: 0700194008-001
 • Address: Hamlet Dieu Pho, Commune Moc Bac, Duy Tien District, Ha Nam