Lịch sử hoạt động

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt được thành lập và hoạt động từ ngày 07/05/2001 dưới tên gọi Công ty Xây dựng Thành Đạt, với ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Ngày 22/11/2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt với số vốn điều lệ là 6.500.000.000 đồng.

Đến ngày 27/11/2015, theo định hướng của BGĐ công ty, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt được chuyển đổi loại hình trở thành Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt, số vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh đạt mức 120.000.000.000 đồng.

Tháng 5/2016, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng lên mức 150.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 01/08/2016, công ty thay đổi đăng kí kinh doanh lần thứ 15, nâng tổng số vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng. Đợt tăng vốn này sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nâng cao năng lực, trình độ công nghệ và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng sắp tới.

Ngày 28/06/2017, Công ty được Uỷ Ban Chứng Khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng với tổng số vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng.

Ngày 26/09/2017, Công ty đã được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký với mã chứng khoán: DTD, số lượng chứng khoán đăng ký là 20.000.000 cổ phiếu.

Ngày 12/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ hữu đưa tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 220.000.000.000 đồng.

Ngày 23/08/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt niêm yết bổ sung 2.199.997 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ hữu đưa tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 241.999.970.000 đồng.

Ngày 22/11/2019, DTD niêm yết bổ sung 381.000 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 245.809.970.000 đồng.

Ngày 01/09/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt chính thức tăng vốn lên 270.390.530.000 đồng sau khi tiến hành tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.

Ngày 19/10/2020, DTD phát hành thành công 456.500 cổ phiếu do phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 274.955.530.000 đồng.

Ngày 30/07/2021, UBCKNN chấp thuận phát hành 2.749.472 cổ phiếu từ phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ Công ty lên 302.450.250.000 đồng.

Ngày 09/08/2021, UBCKNN chấp thuận phát hành 491.000 cổ phiếu từ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, nâng vốn điều lệ Công ty lên 307.360.250.000.

Trong quá trình 21 năm xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã trở thành một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu trong tỉnh Hà Nam cũng như trong ngành xây dựng, đóng góp lớn cho sự phát triển của kinh tế địa phương. Với năng lực sản xuất tốt, doanh nghiệp đang tạo công ăn việc làm cho gần 1000 lao động trong đó có gần 400 lao động thường xuyên, còn lại là lao động thời vụ. Không chỉ tạo nhiều việc làm, cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty còn được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng. Nhờ chế độ tuyển dụng và đào tạo khép kín với tinh thần trách nhiệm cao nên có được đội ngũ nhân sự có trình độ cao, trung thành với công ty là một trong những thành tựu rất lớn mà doanh nghiệp đã đạt được.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tự hào là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhà nước lớn nhất của tỉnh Hà Nam. Nhờ sự minh bạch trong tài chính, doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình cho sự phát triển của đất nước. Ghi nhận những cống hiến này, doanh nghiệp đã được trao tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen từ các cơ quan hữu quan Nhà nước.

[ENGLISH VERSION]

[ENGLISH VERSION]

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company was established and operated on May 7, 2001, under the name of Thanh Dat Construction Company, with the main business: constructing civil works, leveling, and constructing infrastructure.

On November 22, 2006, the company was transformed into a limited liability company with two or more members and changed its name to Thanh Dat Construction Co., Ltd. with a charter capital of VND 6,500,000,000.

On November 27, 2015, under the direction of the Board of Directors, Thanh Dat Construction Co., Ltd. was converted into a Joint Stock Company with the name Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company, the charter capital reached VND 120,000,000,000.

In May 2016, due to the need for expanding operations, the company decided to increase its charter capital from VND 30,000,000,000 to VND 150,000,000,000 through issuing shares to existing shareholders.

On August 1, 2016, the company changed its 15th business registration, rising total charter capital to VND 200,000,000,000. This increase in capital will help the company continue to expand its production and business activities, improve capacity, technology level, and have more investment capital for upcoming construction projects.

On June 28, 2017, the Company was approved by the State Securities Commission as a public company with a total charter capital of VND 200,000,000,000.

On September 26, 2017, the Company was approved to be deposited by the Vietnam Securities Depository with the stock code: DTD, the number of registered securities was 20,000,000 shares.

On December 11, 2018, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company listed additional 2,000,000 shares to increase charter capital from equity, bringing the total charter capital of the Company to VND 220,000,000,000.

On August 23, 2019, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company listed an additional 2,199,997 shares to increase charter capital from equity, bringing the total charter capital of the Company to VND 241,999,970,000.

On November 22, 2019, DTD additionally listed 381,000 shares due to the ESOP issuance, raising the Company’s charter capital to VND 245,809,970,000.

On September 1, 2020, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company officially increased its capital to VND 270,390,530,000 after increasing charter capital from equity.

On October 19, 2020, DTD successfully issued 456,500 shares by issuing bonus shares under the employee selection program, raising the Company’s charter capital to VND 274,955,530,000.

On July 30, 2021, the State Securities Commission approved the issuance of 2,749,472 shares from equity issuance, raising the Company’s charter capital to VND 302,450,250,000.

On August 9, 2021, the State Securities Commission approved the issuance of 491,000 shares from the ESOP issuance, increasing the charter capital of the Company to VND 307,360,250,000.

During 21 years of construction and development, Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company has become one of the leading construction companies in Ha Nam province as well as in the construction industry, making a great contribution to the development. of the local economy. With good production capacity, the company is creating jobs for nearly 1,000 employees, including nearly 400 regular workers, the rest are seasonal workers. Not only creating many jobs, officials and employees working at the company also participated in training programs to improve professional qualifications and skills. Thanks to the closed recruitment and training regime with a high sense of responsibility, having a highly qualified, loyal staff is one of the great achievements that the business has achieved.

Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company is proud to be one of the biggest state budget contributors in Ha Nam province. Thanks to the transparency in finance, the company always fulfill their financial obligations for the development of the country. Recognizing these contributions, the enterprise has been awarded a lot of certificates of merit from state agencies.