Thông tin quản trị

THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN 2024

By : 24/02/2024
THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ TN 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về NQ HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the Board of Directors Resolution No. 20/2024/NQ-HĐQT and Notify about the last registration date to exercise the right to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

By : 02/02/2024
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan năm 2024. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose Board Resolution No.13/2024/NQ-HĐQT on signing economic contracts with related parties in 2024. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

By : 24/01/2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty cho kỳ báo cáo năm 2023 Chi tiết về báo cáo, kính mời Quý cổ đông và Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to send to Shareholders and Investors the Report on the Company’s management of 2023 For details on the report, please see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT vv uỷ quyền cho CT HĐQT đại diện thực hiện giao dịch dưới 35% tổng tài sản

By : 12/01/2024
Nghị quyết HĐQT vv uỷ quyền cho CT HĐQT đại diện thực hiện giao dịch dưới 35% tổng tài sản

Kính gửi cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 01/2024/DTD/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024 về việc uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện thực hiện các giao dịch mua, bán, vay, cho vay và Hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản theo BCTC gần nhất của Công ty. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 01/2024/DTD/NQ-HĐQT...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

By : 23/11/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/11/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

By : 15/11/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the stock issuance to pay dividends 2022. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐKKD SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

By : 15/11/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐKKD SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 99/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 99/2023/NQ-HĐQT dated 15/11/2023 on the change of charter capital; change of business...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

By : 14/11/2023
CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of the stock issuance to pay dividends 2022. See details...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

By : 03/11/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the stock issuance to pay dividends 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm