Thông tin quản trị

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

By : 23/11/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/11/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

By : 15/11/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the stock issuance to pay dividends 2022. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐKKD SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

By : 15/11/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐKKD SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 99/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 99/2023/NQ-HĐQT dated 15/11/2023 on the change of charter capital; change of business...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

By : 14/11/2023
CBTT nhận được công văn chấp thuận BCKQPH cổ phiếu trả cổ tức 2022 của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of the stock issuance to pay dividends 2022. See details...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

By : 03/11/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the stock issuance to pay dividends 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

By : 03/11/2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose the results of stock issuance to pay dividends in 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 và Thông báo phát hành

By : 17/10/2023
Nghị quyết HĐQT về chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 và Thông báo phát hành

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 là ngày 31/10/2023. Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the record date of the list shareholders entiled for share dividends 2022 is October 31st, 2023 Please see details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT NQ HĐQT số 72/2023/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

By : 17/08/2023
CBTT NQ HĐQT số 72/2023/NQ-HĐQT thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 72/2023/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc triển khai phương án Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 và hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/06/2023. Chi tiết xem tại đây Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the issuance of Resolution...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

By : 29/07/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tình hình quản trị công ty cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 Chi tiết về báo cáo, kính mời Quý cổ đông và Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to send to Shareholders and Investors the Report on the Company’s management for the first 6 months of 2023. For details on the report, please see here...Đọc Thêm

Xem thêm