Thông tin quản trị

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

By : 30/06/2023
Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 cho công ty. Chi tiết xem tại đây. The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the selection of ASCO Auditing Co., Ltd. as the audit unit iin 2023 for the company. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Đính chính Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

By : 17/06/2023
Đính chính Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023. Nghị quyết HĐQT này sẽ thay thế cho ghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT ngày 09/6/2023. Chi tiết xem tại đây Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the correction of BOD Resolution No. 57/2023/NQ-HĐQT dated June 9, 2023. This BOD Resolution will replace the BOD Resolution No. 57/2023/NQ-HĐQT...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

By : 10/06/2023
Công bố NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. Chi tiết xem tại đây The Board of Directors of Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the implementation of the method of issuing shares to pay dividends in 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

By : 21/04/2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư Sáng ngày 20/04/2023, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết download tại đây. [Translation] Resolution of 2023 Annual General Meeting of Shareholders and official...Đọc Thêm

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

By : 08/04/2023
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư,CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Xem CBTT đường dẫn tài liệu họp tại đây. Xem chi tiết Tài liệu họp tại đây. [English version] Dear Shareholders and Investors, Thanh Dat Investment Development JSC would like to post additional documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. For details, see the documents here....Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu họp

By : 25/03/2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tưCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 7h00 thứ 5 ngày 20/04/2023. Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt. Hotline: 08.2742.3136 ...Đọc Thêm

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAU ESOP 2022

By : 06/03/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAU ESOP 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 04/03/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung do đợt phát hành ESOP 2022. Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 22/2023/NQ-HĐQT dated 04/03/2023 on the change of charter capital;...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ 2023

By : 24/02/2023
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin CBTT về NQ HĐQT số 17/2023/NQ-HĐQT và thông báo về ngày dăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to disclose information about the Board of Directors Resolution No. 17/2023/NQ-HĐQT and notify about the last registration date to exercise the right to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

By : 16/02/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV năm 2022 Chi tiết xem tại đây   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change in the number of outstanding shares due to the issuance of bonus shares for employees in 2022. See details here ...Đọc Thêm

Xem thêm