NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ ĐKKD SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 99/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors,

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the BOD resolution No. 99/2023/NQ-HĐQT dated 15/11/2023 on the change of charter capital; change of business registration, approval of additional depository records and additional listing due to the stock issuance to pay dividends 2022.

See details here

Tin Liên Quan