Thông tin tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2023

By : 29/01/2024
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2023 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý IV/2023 xem tại đây. BCTC riêng quý IV/2023 xem tại đây.   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the fourth quarter of 2023 at the attached link. Best regards! Quarter IV/2023’s consolidated...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

By : 28/10/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2023 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý III/2023 xem tại đây. BCTC riêng quý III/2023 xem tại đây. Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the third quarter of 2023 at the attached link. Best regards! Quarter III/2023’s consolidated...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

By : 28/08/2023
Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và giải trình xem tại đây Chi tiết Báo cáo tài chính riêng bán niên xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

By : 28/07/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2023 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý II/2023 xem tại đây. BCTC riêng quý II/2023 xem tại đây.   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the second quarter of 2023 at the attached link. Best regards! Quarter II/2023’s consolidated...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

By : 28/04/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2023 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý I/2023 xem tại đây. BCTC riêng quý I/2023 xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2023 at the attached link. Best regards! Quarter I/2023’s consolidated financial statements see here. Quarter...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

By : 29/03/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất của công ty tại link đính kèm.- BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây.- BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán xem tại đây.Giải trình xem tại đâyDear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in 2021 at the attached link.Best regards!- Consolidated financial statements 2022...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

By : 18/01/2023
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2022 của công ty, cụ thể: BCTC hợp nhất quý IV: xem tại đây BCTC riêng quý IV+ Giải trình: xem tại đây Trân trọng!   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the fourth quarter of 2022 at the attached link. Quarter IV’s consolidated financial statements: see here Quarter IV’s separate financial statements...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

By : 28/10/2022
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2022 của công ty, cụ thể: BCTC hợp nhất quý III + Giải trình: xem tại đây BCTC riêng quý III + Giải trình: xem tại đây Trân trọng!   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the third quarter of 2022 at the attached link. Quarter III’s consolidated financial statements and explanations see here Quarter...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

By : 24/08/2022
Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước và chênh lệch quá 5% so với BCTC quý II/2022. Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và giải trình xem tại đây Chi tiết Báo cáo tài chính riêng bán niên và giải...Đọc Thêm

Xem thêm