Thông tin tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

By : 31/03/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 riêng và hợp nhất , Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Báo cái tài chính kiểm toán riêng năm 2020 kèm và giải trình xem tại đây. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 kèm giải trình xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

By : 30/01/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2020

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/ 2020 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý 4 xem tại đây. BCTC riêng quý 4 xem tại đây. Giải trình BCTC xem tại đây.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM GIẢI TRÌNH

By : 30/10/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM GIẢI TRÌNH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020, kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý III. Chi tiết vui lòng download tại link dưới: BCTC riêng quý III/2020 Xem Tại Đây ! BCTC Hợp nhất Xem Tại Đây.! Giải Trình BCTC Xem Tại Đây.! [ENG Version] Dear Shareholders /Investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

By : 24/08/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính bán niên soát xét riêng và hợp nhất , Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét. Chi tiết vui lòng xem BCTC bán niên riêng Xem Tại Đây ! BCTC bán niên Hợp nhất Xem Tại Đây.! Giải Trình BCTC bán niên Xem Tại Đây.!Dear Shareholders / Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM THEO GIẢI TRÌNH.

By : 28/07/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2020 RIÊNG VÀ HỢP NHẤT KÈM THEO GIẢI TRÌNH.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020, Kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý II. Chi tiết vui lòng xem BCTC riêng quý 2 Xem Tại Đây ! BCTC Hợp nhất Xem Tại Đây.! Giải Trình BCTC Xem Tại Đây.! [ENG Version] Dear Shareholders /Investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s...Đọc Thêm

Xem thêm

ĐÍNH CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH VỀ SAI SÓT TRONG BCTC HỢP NHẤT QUÝ I/2020

By : 08/05/2020
ĐÍNH CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH VỀ SAI SÓT TRONG BCTC HỢP NHẤT QUÝ I/2020

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo về việc đính chính và giải trình về thiếu sót trong BCTC hợp nhất quý I/2020. Chi tiết xem tại đây! [English version] Dear our Shareholders/ investors, Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the  information about Correction and Explanation of omission in the consolidated financial statements of the first quarter of 2020. More details please download here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý I 2020 và báo cáo giải trình

By : 29/04/2020
Báo cáo tài chính Quý I 2020 và báo cáo giải trình

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính  riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 của Công ty  năm 2020. Quý cổ đông lưu ý: Trong quý I năm 2020, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ Tầng KCN Đồng Văn III đã thay đổi chính sách hạch toán doanh thu. Cụ thể: từ ghi nhận doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng theo từng năm chuyển sang ghi nhận doanh thu một lần. Do đó,...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán)

By : 13/04/2020
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (đã được kiểm toán)

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2019. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, phát hành ngày 10/04/2020. Link download: Báo cáo riêng / Báo cáo hợp nhất [English version] Dear our Shareholders/ investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019

By : 13/04/2020
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU VÀ KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2019

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình về trường hợp số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC riêng và hợp nhất quý IV đã công bố so với BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán Công ty có chênh lệch quá 5% và LNST của BCTC kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ thay đổi quá...Đọc Thêm

Xem thêm