Thông tin pháp lý

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

By : 23/11/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 27

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/11/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

By : 15/11/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the stock issuance to pay dividends 2022. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI (THÊM NGÀNH NGHỀ SAU SÁP NHẬP)

By : 18/05/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI (THÊM NGÀNH NGHỀ SAU SÁP NHẬP)

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong quá trình sáp nhập Công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the new Charter, which has amended and supplemented the business lines during the merger. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

By : 18/05/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 26

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 12/05/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 26th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI TẠI ĐHĐCD TN 2023

By : 21/04/2023
CÔNG BỐ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI TẠI ĐHĐCD TN 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Internal Regulation On Corporate Governance according to the results of The Company’s Annual General Meeting 2023. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI TẠI ĐHĐCD TN 2023

By : 21/04/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI SỬA ĐỔI TẠI ĐHĐCD TN 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of The Company’s Annual General Meeting 2023. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 25

By : 21/03/2023
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 25

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 16/03/2023. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 24th Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH ESOP 2022

By : 06/03/2023
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH ESOP 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành ESOP 2022 Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the issuing of ESOP 2022. For details of the new Charter, please see here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT vv nhận được công văn chấp thuận BCKQPH ESOP của UBCKNN

By : 06/03/2023
CBTT vv nhận được công văn chấp thuận BCKQPH ESOP của UBCKNN

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2022. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/ Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s announcement of receiving the Report on the results of issuing ESOP 2022. See details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm