Thông tin pháp lý

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

By : 10/09/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động . Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the issuance of shares...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 21/08/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to disclose information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares issued from source owners. Please see detailed information here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

By : 18/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/08/2021. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 22st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

By : 10/08/2021
Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 86/2021/BC. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information on the issuance of the State certificate to announce the results of the...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 21

By : 10/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 21

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 09/08/2021. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 21st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 06

By : 06/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 06

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ sáu số 185/2017/GCNCP-VSD-6 ngày 06/08/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 6th Securities Registration Certificate No. 185/2017/GCNCP-VSD-6 dated August...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

By : 02/08/2021
Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết về Điều lệ mới mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây  Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced a new Charter amended according to the actual results of the share issuance to increase share capital from source owners. Details of...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

By : 02/08/2021
Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin mời Qúy cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce that it has received the confirmation of the State Certificate of the reported work on the...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 25/06/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 18/2021/DTD ngày 29/4/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...Đọc Thêm

Xem thêm