Thông tin pháp lý

Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

By : 02/08/2021
Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết về Điều lệ mới mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây  Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced a new Charter amended according to the actual results of the share issuance to increase share capital from source owners. Details of...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

By : 02/08/2021
Công bố thông tin về việc “UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu “

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo nhận được xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin mời Qúy cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Company would like to announce that it has received the confirmation of the State Certificate of the reported work on the...Đọc Thêm

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

By : 28/07/2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc “Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh” theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about the job “Change the registered business line” according to the Resolution of the Board...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 25/06/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 18/2021/DTD ngày 29/4/2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 29/4/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

By : 20/04/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã thông qua Sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

By : 20/04/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

By : 20/04/2021
Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết xem tại đây Details see here   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

By : 20/04/2021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Tại Đại hội đồng cổ đông 2021 đã thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Chi tiết xem tại đây Details see here ...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

By : 28/12/2020
Thông báo của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu DTD

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn người lao động. Chi tiết vui lòng xem tại đây. [ENG Version] Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment JSC,. would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on the first trading day of additional listed shares of Thanh Dat Investment and...Đọc Thêm

Xem thêm