CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the actual results of the public offering of shares at the ratio of 5: 1.

For details of the new Charter, please see here.

Tin Liên Quan