Thông tin pháp lý

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 08

By : 28/10/2022
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 08

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ tám số 185/2017/GCNCP-VSD-8 ngày 27/10/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Chi tiết thông tin xin mời Quý cổ đông/Nhà đầu tư xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the change of the 8th Securities Registration Certificate No. 185/2017/GCNCP-VSD-8 dated October...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 23

By : 26/10/2022
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 23

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 19/10/2022. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 23rd Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

By : 18/10/2022
Công bố Điều lệ mới theo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the actual results of the issue of shares to pay dividends. Details of the New Exception Convention can be found here.     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021

By : 13/10/2022
Công bố thông tin về việc UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2021 số 119/2022/BCKQPH. Chi tiết xem tại đây.   Dear Shareholders/Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce information about the State Securities Commission’s notification of receiving the Report on the results of the issue of shares to pay dividends 2021 No....Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

By : 26/09/2021
Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Chi tiết xin  mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the first trading day of additional listed shares from the Issuance of shares under the employee selection program Please see details here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

By : 10/09/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động . Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the issuance of shares...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 07/09/2021
Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xin  mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company announces the first time of trading shares on additional listing date from Joint Stock Company Development shares increasing share capital from source owners. Please see details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 21/08/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to disclose information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares issued from source owners. Please see detailed information here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

By : 18/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/08/2021. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 22st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August...Đọc Thêm

Xem thêm